AVÍS LEGAL

Aquest lloc web, amb adreça DNS http://blog.ambtitol.cat/, és propietat de la Universitat Pompeu Fabra, amb seu i domicili social a:

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Plaça de la Mercè, 12
08002 Barcelona
NIF: Q5850017D

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) i de la FUNDACIÓ INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA (FunIDEC i/o UPF Barcelona School of Management) o dels tercers als quals n’hagin autoritzat l’ús. La UPF i la UPF Barcelona School of Management es reserven tots els drets sobre el blog.

Aquest lloc web es pot consultar d’acord amb aquestes condicions, sense necessitat de registrar-s’hi. L’usuari del lloc web pot registrar-se per incloure-hi comentaris.

Les dades personals facilitades en registrar-se seran incorporades al fitxer de dades de caràcter personal “Admissió a ensenyaments i promoció”, del qual és titular la Universitat Pompeu Fabra. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar les activitats de promoció dels estudis de la UPF. No es preveuen cessions de dades, llevat de l’accés per tercers a les dades que expressament la persona publiqui en el blog i d’aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes.

En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant del gerent de la UPF mitjançant comunicació escrita, acompanyada d’una fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.

L’usuari serà l’únic responsable dels comentaris que introdueixi en aquest lloc web.

En introduir continguts, l’usuari n’autoritza expressament la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, inclosa la posada a disposició, de manera que puguin incorporar-se al lloc web i aquest pugui explotar-se en qualsevol àmbit i suport. Aquesta cessió de drets es realitza amb caràcter indefinit, universal, gratuït i de no-exclusivitat –és a dir, que l’usuari pot reutilitzar els seus propis continguts en altres llocs– i amb la facultat de cedir-los a tercers en cas de cessió de l’explotació total o parcial del blog.

En introduir continguts, l’usuari és compromet a respectar la legislació vigent, els bons costums, els principis de bona fe i, en especial, la dignitat de les persones, els drets de protecció de dades de caràcter personal, els drets a la imatge, a l’honor i a la intimitat, així com els drets de propietat intel•lectual i industrial.

La UPF i la UPF Barcelona School of Management es reserven el dret de retirar qualsevol aportació d’un usuari si consideren que viola aquestes condicions.

No està permès utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d’aquest lloc web ni el seu disseny, llevat dels casos previstos per la legislació vigent, que s’indiqui altrament de manera específica o d’autorització expressa.

Queda prohibit, llevat dels casos en què la UPF i la UPF Barcelona School of Management ho autoritzin expressament, presentar pàgines web de la UPF o de la UPF Barcelona School of Management sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Queda igualment prohibit utilitzar sense autorització el nom, la marca, els logotips o qualsevol signe distintiu de la UPF o de la UPF Barcelona School of Management com a suport a activitats, productes o serveis de terceres entitats.

Responsabilitats de la UPF i de la UPF Barcelona School of Management

La UPF no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Universitat.

La UPF no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La UPF no garanteix que aquest lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes maliciosos de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

La UPF i la UPF Barcelona School of Management no són responsables de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats en aquest lloc web. Així mateix, no es responsabilitzen de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per la UPF, per la UPF Barcelona School of Management o per algun dels seus membres autoritzats.

La UPF i la UPF Barcelona School of Management no es fan responsables de l’ús de les eines de participació i continguts dels usuaris del portal.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l’estat espanyol i Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d’aquest punt.